Polityka Przetwarzania Danych Osobowych
NZOZ MamaTata
Centrum Neonatologii i Rehabilitacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14. Ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnemu przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest NZOZ MamaTata – Centrum Neonatologii i Rehabilitacji, z którym można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres:

NZOZ MamaTata – Centrum Neonatologii i Rehabilitacji
ul. Jesionowa 25
61-432 Poznań

NZOZ wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie lub mailowo, kierując korespondencję na powyższe adresy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa Dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

 • zobowiązania wynikające z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • obowiązki prawne (art. 6 ust 1 lit c RODO)
 • zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust 1 lit e RODO)

3. Co to oznacza?

Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do NZOZ, w zależności od okoliczności.

Dane są przetwarzane w celu wykonania przez NZOZ działalności medycznej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów lub w celu realizacji działań wykonanych na życzenie pacjenta.

Jako NZOZ podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych. Możemy być ponadto zobowiązani do realizacji zadań w interesie publicznym. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych przez wskazane regulacje.

4. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom leczniczym, w celu wykonania ciążącego na NZOZ obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie NZOZ i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z NZOZ i wyłącznie zgodnie z poleceniami NZOZ oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz NZOZ zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności medycznej, informatycznej, prawnej i ubezpieczeniowej.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2 tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z NZOZ umowy na świadczenia medyczne – do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na NZOZ w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez NZOZ,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę - do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądania,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów NZOZ stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.

7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności w NZOZ, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności. Podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności. Jeśli Państwo nie dostarczą NZOZ niezbędnych informacji lub dokumentów, NZOZ nie będzie mógł przeprowadzić wnioskowanych czynności.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.